Przez szkodę rozumie się każdy uszczerbek, który doznaje poszkodowany, wbrew swej woli na dobrach prawnie chronionych. Uszczerbek może mieć charakter: majątkowy bądź niemajątkowy (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę). Uszczerbek majątkowy da się co do zasady wykazać metoda rachunkową, natomiast krzywda nie ma charakteru mierzalnego. Krzywda spowodowana szkodą osobową ma wymiar subiektywny a tym samym trudnym do oszacowania.

 

Ogólnopolskie Centrum Likwidacji Szkód pomaga swoim klientom w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód osobowych. 

 

Przez szkodę rozumie się każdy uszczerbek, który doznaje poszkodowany, wbrew swej woli na dobrach prawnie chronionych. Uszczerbek może mieć charakter: majątkowy bądź niemajątkowy (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę). Uszczerbek majątkowy da się co do zasady wykazać metoda rachunkową, natomiast krzywda nie ma charakteru mierzalnego. Krzywda spowodowana szkodą osobową ma wymiar subiektywny a tym samym trudnym do oszacowania.

Szkoda osobowa polega na:

  1. uszkodzeniu ciała,
  2. wywołaniu rozstroju zdrowia,
  3. naruszeniu szeroko rozumianych dóbr osobistych człowieka (pozbawienie życia, pozbawienie wolności etc.)

Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej jest szeroki i w zależności od danego stanu faktycznego może obejmować: