Przez szkodę rozumie się każdy uszczerbek, który doznaje poszkodowany, wbrew swej woli na dobrach prawnie chronionych. Uszczerbek może mieć charakter: majątkowy bądź niemajątkowy (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę). Uszczerbek majątkowy da się co do zasady wykazać metoda rachunkową, natomiast krzywda nie ma charakteru mierzalnego. Krzywda spowodowana szkodą osobową ma wymiar subiektywny a tym samym trudnym do oszacowania.

 

Ogólnopolskie Centrum Likwidacji Szkód pomaga swoim klientom w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód osobowych. 

 

Przez szkodę rozumie się każdy uszczerbek, który doznaje poszkodowany wbrew swej woli na dobrach prawnie chronionych. Uszczerbek może mieć charakter majątkowy bądź niemajątkowy (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę). Uszczerbek majątkowy da się co do zasady wykazać metoda rachunkową, natomiast krzywda nie ma charakteru mierzalnego. Krzywda spowodowana szkodą osobową ma wymiar subiektywny, a tym samym trudnym do oszacowania.

Szkoda osobowa polega na:

  1. uszkodzeniu ciała,
  2. wywołaniu rozstroju zdrowia,
  3. naruszeniu szeroko rozumianych dóbr osobistych człowieka (pozbawienie życia, pozbawienie wolności etc.)

Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej jest szeroki i w zależności od danego stanu faktycznego może obejmować:

______________________________________________